Kjøpsvilkår

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selger gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.)


Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

2. Partene

Selger
Firmanavn: Scandinavian Brew AS heretter kalt SB
Kontaktadresse: Høgskoleveien 21, 1430 Ås
E-post: info@scandinavianbrew.com
Telefonnummer: 400 00 732

Organisasjonsnummer:  NO 913 228 448 MVA

Kjøper
Er den person som foretar bestillingen, heretter kalt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

 

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift, om ikke visning eks. MVA er valgt.

Opplysninger om de totale kostnadene du skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til med fast adresse på Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift. (1)

1) Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.


 
4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling er mottatt av SB.


En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra SB i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i din bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.


 
5. Ordrebekreftelse

Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør du ta kontakt med selger så snart som mulig.


 
6. Betaling

SB kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra SB til deg.


Dersom du bruker kredittkort (2) eller debetkort (3) ved betaling, kan SB reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.

2) Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.


3) Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.


Tilbyr SB etterfakturering, skal fakturaen til du utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra du mottar forsendelsen. Etterfakturering tilbys kun til firmakunder etter kredittvurdering.


Har SB særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra deg, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan SB kreve dette.

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved SB levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.


 
7. Levering

Levering av varen fra SB til du skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal SB levere varen til kjøper innen rimelig tid så sant varen befinner seg på SB sitt lager.

 
8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på deg når tingen er overtatt av deg i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til din rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 
9. Tilbud/tilgjengelighet

Tilbud, tjenester og produkter gjelder så langt lageret rekker. Du kan når som helst legge inn ønske om å få epost når produktet igjen er på lager ved å benytte link under lagerbeholdning på hver enkelt produktside. Du må være logget inn for å benytte deg av ordningen.

 
10. Angrerett

Du kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere varen til SB selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Du må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar du angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen du mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har du ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom du ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan du vil returnere varen til SB.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til SB innen rimelig tid. SB er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til du innen 14 dager fra den dag SB mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til SB rådighet. SB kan ikke fastsette gebyrer for din bruk av angreretten, men SB kan kreve at du skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Du kan undersøke produktet før du angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til SB i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da du mottok den. Du må sende varen tilbake til SB i originalemballasjen hvis dette er mulig.

 

11. Undersøkelse av varen

Når du mottar varen, anbefales det at du i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til SB ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.


 
12. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi SB melding om at du vil påberope seg mangelen.


Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at du overtok varen. 

13. Din rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes du eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra SB.


Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan du kreve at SB retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. SB kan motsette seg dine krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder SB urimelige kostnader.
SB skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for deg, uten risiko for at du ikke får dekket dine utlegg og uten vesentlig ulempe for deg. SB kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

 

Selv om du verken krever retting eller omlevering, kan SB tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom SB sørger for slik retting eller omlevering, kan du ikke kreve prisavslag eller heving.

 

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan du kreve forholdsmessig prisavslag.

 

Heving: I stedet for prisavslag kan du heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

14. SB sine rettigheter ved din mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes SB eller forhold på SB side, kan SB i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg.

SB kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer.


Oppfyllelse: Dersom du ikke betaler, kan SB fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper SB sin rett dersom SB venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan SB heve avtalen. SB kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

 

SB kan også heve kjøpet dersom du ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som SB har fastsatt. SB kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre du har sagt at han eller hun ikke vil betale.

 

Erstatning: SB kan kreve erstatning fra du for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra din side jf. forbrukerkjøpslovens §46.

 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan SB kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og du kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan SB belaste kjøper med et gebyr på kr 150,00 + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke SB SINE faktiske utlegg for å levere varen til deg. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.